Termes i condicions generals

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web lacuinadesanttomas.cat (en endavant, el “Lloc Web”) és titularitat de la Fundació Sant Tomàs (en endavant, “Sant Tomàs”), amb domicili al C. Sot dels Pradals, 7, 0500 Vic, amb CIF G66918095.

Acceptació de les condicions
El mer accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en les presents Condicions.
Si no està d’acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest apartat, haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web.

Productes
Els plats elaborats des de Sant Tomàs són totalment artesanals i per tant cap plat és igual que un altre. Per aquest motiu, els plats rebuts poden distar lleugerament dels de les fotografies del Lloc Web.
Les fotografies dels plats que apareixen al lloc web són propietat de Sant Tomàs.

Disponibilitat dels productes
Sant Tomàs garanteix la disponibilitat de tots els plats publicats a la web fins a 48 h abans de la seva entrega. Si excepcionalment s’acaba l’estoc d’algun dels productes, Sant Tomàs el substituirà per un de la mateixa tipologia i es posarà en contacte amb el client per informar-lo. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte, es facilitarà un codi per valor de l’import gastat i amb una vigència d’un any que podrà ser bescanviat en futures compres.

Sant Tomàs no es fa responsable dels danys o perjudicis que puguin produir-se a l’usuari a conseqüència de fallades o desconnexions a la xarxa i que pot ocasionar la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei durant la prestació d’aquest.

Preus
Els preus dels productes són els indicats en la seva descripció, els quals s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen el transport i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels quals Sant Tomàs hagi realitzat la confirmació de pagament.
D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre Lloc web estarà subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit per compres efectuades en territori espanyol peninsular. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Registre dels usuaris
La compra en el Lloc Web requereix el registre com a usuari en aquest Lloc Web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pot consultar aquí la nostra política de privacitat.

Així mateix, l’usuari ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals a través de l’àrea privada, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).


Forma de pagament
El pagament de l’adquisició de productes o serveis en aquest Lloc Web es podrà efectuar amb targeta de crèdit o de dèbit (Visa/Mastercard).
Les dades de pagament no seran guardades o manipulades per Sant Tomàs, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l’entitat financera o plataforma de pagament corresponent.
A efectes de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secure Socket Layer).
En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.
Si el client té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament, pot contactar amb nosaltres sense cap mena de compromís.

Comandes
Una vegada confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el client rebrà un missatge confirmant-li la comanda així com amb informació sobre els imports abonats i les dades del producte o productes que ha comprat.

Cancel·lació de comandes
Les comandes realitzades es podran cancel·lar fins a 48 h abans de l’hora d’entrega, com a tard fins a les 12 del migdia. Si la comanda que es vol cancel·lar és per dilluns, caldrà cancel·lar-la abans del dijous anterior a les 12 del migdia. Si la comanda que es vol cancel·lar és per dimarts, caldrà cancel·lar-la abans del divendres anterior a les 12 del migdia.
En aquests casos, es facilitarà un codi per valor de l’import gastat i amb una vigència d’un any que podrà ser bescanviat en futures compres.

Despeses d’enviament
La compra està subjecta al pagament de despeses d’enviament, a compte del comprador. Les despeses d’enviament estaran incloses en el preu dels àpats.

Condicions d’enviament
Els productes oferts es distribueixen als usuaris de territori català. Sant Tomàs no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a aquesta, així com per casos fortuïts o de força major.
L’entrega es realitzarà segons comanda de dilluns a divendres de 12 h a 14 h.
En el moment del lliurament de la comanda, el client haurà de verificar i comprovar l’estat de la comanda lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar-ne una còpia al transportista.
Si per causes imputables a Sant Tomàs, com el trencament de l’envàs durant el transport, l’extraviament o sostracció d’algun dels plats o un error de conservació, Sant Tomàs substituirà el plat defectuós o que falti a la comanda al més aviat possible, sempre que hi hagi disponibilitat del mateix o un altre de característiques similars.
Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a la recepció de la comanda serà rebutjada.
El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del client i Sant Tomàs queda eximit de tota responsabilitat a partir d’aquest moment.
Sant Tomàs no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel client no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

Garantia dels productes
Un cop entregats els plats, el client haurà de seguir les instruccions de conservació, mantenint el producte refrigerat a la nevera fins a la seva ingesta que serà en les 24 h següents a la recepció.
Sant Tomàs no es fa responsable de l’estat del plat una vegada lliurat al client, quan aquest no hagi seguit les recomanacions de conservació del producte en refrigeració indicades.
Sant Tomàs podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats pels usuaris o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

Servei postvenda
En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de Sant Tomàs, s’acordarà amb el client la millor via per resoldre-la.
El client tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel client, de conformitat amb la legislació aplicable.
En aquests supòsits, la devolució dels productes a Sant Tomàs es podrà realitzar contactant amb el nostre servei d’atenció a client. En el cas de devolució de productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada pel client, Sant Tomàs es farà càrrec del cost del transport de la devolució dels productes, sempre que la devolució es realitzi des del territori català.
Sant Tomàs no està obligat a indemnitzar el client o a tercers per les conseqüències de l’ús dels productes, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.
Les devolucions s’acceptaran sempre que l’article no hagi estat obert i s’entregui en les mateixes condicions en què hagi estat lliurat.

Dret de desistiment
En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, Sant Tomàs informa que els productes que s’entreguen són aliments cuinats amb data de caducitat i que per tant no serà possible exercir el dret de desistiment sobre la base de l’excepció prevista en l’article 103.d) de la Llei 3/2014, Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:
c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Política de reemborsament
En el cas que s’hagi de fer un reemborsament, Sant Tomàs gestionarà la devolució de l’import abonat en un termini no superior a 30 dies naturals des de la confirmació d’acceptació del mateix per part de Sant Tomàs.

Atenció al client
Per contactar amb Sant Tomàs per a qualsevol qüestió relacionada amb els nostres productes, pot dirigir-se al nostre servei d’atenció al client mitjançant:
Telèfon: +34 93 886 33 91
Correu electrònic: lacuina@santtomas.cat


Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Sant Tomàs i el client acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes condicions generals, als jutjats i tribunals del domicili del client.